ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์เกี่ยวกับการต่อต้านสินค้าปลอม stopfakebearings.com ของสมาคมตลับลูกปืนโลก ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้โดยท่าน การที่ท่านเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว

ลิขสิทธิ์ปี 2010 ของสมาคมตลับลูกปืนโลก สงวนสิทธิทั้งปวง

สมาคมตลับลูกปืนโลก (WBA) และ/หรือบริษัทสมาชิกของสมาคมขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งปวงที่มีอยู่ในข้อความ ภาพกราฟิก และซอฟต์แวร์ใดๆ ที่่เป็นของ WBA และ/หรือบริษัทสมาชิก และโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อนุญาตให้ท่านสามารถคัดลอกเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือดูข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ ท่านไม่อาจทำซ้ำ ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนโดยประการอื่นซึ่งไฟล์ใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำ หรือพิมพ์ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก WBA ก่อน เอกสารนี้ไม่มีข้อความใดที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของ WBA และ/หรือบริษัทสมาชิก เว้นแต่เท่าที่ให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น

เครื่องหมายการค้า

WBA โลโก้ของ WBA ชื่อของบริษัทสมาชิก โลโก้ของบริษัทสมาชิก และชื่ออื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการของ WBA หรือบริษัทสมาชิกและบริษัทในเครือของบริษัทสมาชิก ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

INA และ FAG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG มีสำนักงานอยู่ที่ Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach ประเทศเยอรมนี

Koyo เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ JTEKT Corporation มีสำนักงานอยู่ที่ 3-5-8 Minami-semba, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-8502 ประเทศญี่ปุ่น

NACHI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NACHI-FUJIKOSHI CORP. มีสำนักงานอยู่ที่ 1-1-1 Fujikoshi-honmachi, Toyama 930-8511 ประเทศญี่ปุ่น

NSK เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NSK Ltd. มีสำนักงานอยู่ที่ 1-6-3 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8560 ประเทศญี่ปุ่น

NTN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NTN Corporation มีสำนักงานอยู่ที่ 1-3-17 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0003 ประเทศญี่ปุ่น

SNR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SNR Roulements มีสำนักงานอยู่ที่ 1 rue des Usines, 74000 Annecy ประเทศฝรั่งเศส

SKF® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SKF Group

Timken® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Timken Company มีสำนักงานอยู่ที่ 1835 Dueber Avenue SW, Canton, OH 44706 สหรัฐอเมริกา

ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้อาจเป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัทผู้เป็นเจ้าของชื่อนั้นๆ

ข้อความจำกัดความรับผิด

ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงข้อความ ภาพ และลิงก์ต่างๆ เป็นข้อมูลที่ให้ไว้ “อย่างที่เป็น” โดย WBA โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทสมาชิก ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะเป็นในอนาคต ตลอดจนบุคคลอื่นๆ โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าประเภทใด และไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

WBA และบริษัทสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือการให้ข้อมูลใดๆ ไม่ครบถ้วนในเอกสารฉบับนี้หรือเอกสารอื่นๆ ที่อ้างถึงไว้หรือมีลิงก์ไว้ในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้และลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเอกสารฉบับนี้และลิงก์ที่เชื่อมโยงจากเอกสารฉบับนี้ไปยังเอกสารฉบับอื่นอาจให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง WBA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ กรุณาติดต่อ WBA เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะอาศัยอ้างอิงข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้

หากท่านแสดงความเห็น ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ต่อ WBA หรือบริษัทสมาชิกของ WBA ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของ WBA ในการต่อต้านสินค้าปลอม จะถือว่าท่านตกลงว่าข้อมูลนั้น (เว้นแต่ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้) เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ และ WBA และบริษัทสมาชิกไม่มีหน้าที่ต้องตอบ และสามารถทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อผู้อื่นได้โดยอิสระ (เว้นแต่ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้) โดยไม่มีข้อจำกัด

ลิงก์จากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแล เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ WBA หรือบริษัทสมาชิก และ WBA และบริษัทสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงก์เหล่านี้จัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการแสดงลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงว่า WBA หรือบริษัทสมาชิกให้การรับรอง มีความเกี่ยวข้องกัน หรือสนับสนุนเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด การใช้หรืออาศัยอ้างอิงข้อมูล เนื้อหา และวัสดุใดๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดทำเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่มีหน้าที่ใดๆ ต่อท่าน นอกจากนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว